De Terebint Ministries

Jesaja 61:3 ( NBG)
“om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking”. .


Geschiedenis / ontstaan

De Terebint Ministries (DTM) is officieel op 1 mei 2018 onder notariële akte door het echtpaar Milton(voorganger) en Marjory Halfhide opgericht. Op zondag 6 mei 2018 was de feestelijke openingsdienst met het uitroepen van de geboorte van deze bediening.
De naam van onze gemeente is onder meer gehaald uit Jesaja 61:3 uit de NBG vertaling: “om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking”.

We zien dat de Heer deze metafoor gebruikt om Zijn grootheid te laten zien.
Bijvoorbeeld:
 • In Jesaja 61:3 wordt het betiteld als door de Heer zelf geplant, zodat Hij verheerlijkt zal worden.
 • In Genesis 18:1 staat beschreven, dat de Here aan Abraham verscheen bij de terebinten van Mamre. Hier werd aan Abraham verteld, dat Sara in haar ouderdom een kind zou baren.
 • In Genesis 17: 2,3,19 zien wij dat de Israëlieten en de Filistijnen in een strijd zijn verwikkeld. David kwam ten tonele en haalde vijf gladde stenen uit het beekje in de Terebintendal en versloeg de reus Goliath.
 • Gideon werd door de Here geroepen met de woorden: “de Here is met u, gij dappere held”. Dit gebeurde bij de terebint van Ofra. Zie:Richteren 6:12
 • Absalom stond zijn vader, David (een man naar Gods hart), naar het leven. In 2 Samuel 18:9 wordt beschreven hoe de Here de terebint gebruikte om een einde hieraan te maken

 • In de bijbel gebruikt de Here God heel vaak een metafoor om kracht toe te voegen aan hetgeen Hij bedoeld, zoals: “(Lam) Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, (Brood) Jezus zeide: Ik ben het brood des levens, (Deur) Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen”.

  Uit de opsomming van de Schriftgedeelten met de metafoor terebint blijkt, dat deze metafoor staat voor:
  1. Een ontmoeting met de levende God.
  2. Dat alles mogelijk is bij God
  3. Hij is het die roept
  4. Hij geeft de overwinning
  5. Hij zorgt voor de Zijnen
  6. Hij biedt bescherming  Missie en Visie

  Het doel van De Terebint Ministries is:
  Het uitdragen van het Christelijk geloof.
  Dit trachten wij te bereiken door:

  • Mensen die de behoefte hebben (weer)in God te geloven, samen te laten komen.
  • Via (bijbel)onderwijs het geloof in de Here God bij te brengen en te versterken.
  • Mensen te helpen, die op zoek zijn naar de zin van het leven en/of de zin van het leven zijn verloren.
  • Het ondersteunen van armen/behoeftigen/zieken.
  Lidmaatschap

  De deuren staan voor iedereen open ongeacht ras of huidskleur. Indien u zich al geruime tijd bij ons komt en zich thuis voelt, kunt u zich als lid bij ons aansluiten. Vanaf 25 mei 2018 zijn alle bedrijven, organisaties en verenigingen verplicht zich te houden aan de wet op de privacy, de, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  Hierbij moeten wij met u afstemmen, hoe wij uw persoonsgegevens willen beschermen en of u daarmee akkoord gaat.

  Ons motto is:
  Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen! Gods woord, Gods kracht, een wonder, een mirakel.

  Diensten

  Wij geloven in de Drie-enig God. In Genesis 1:26 zegt Hij over zichzelf: “Laat ons mensen maken”. In Johannes 5:7 staat: Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. Wij geloven, dat de Here Jezus de Zoon van God is.
  Wij geloven dat, de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven (Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe), ten derde dagen is opgestaan en nu zittende aan de rechterhand van de Vader en dat Hij terugkomt op de wolken voor Zijn erfdeel.
  Wij geloven in de doop door onderdompeling .

  Nieuwjaardienst 12.00 uur
  Zondag 1 januari 2023
  Bijbelstudie (online) 20.00 – 21.00 uur
  Iedere 1e, 2e en eventuele 5e vrijdag van de maand (online)
  Gebedsdiensten 20:00 - 21:00 uur
  3e en 4e vrijdag in de maand ( fysiek)
  Jeugddienst
  Elke 1e en 3e vrijdag van de maand
  Kom samen met ons het woord van onze God bestuderen.

  Jozua 1:8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

  Zondag 10.30 – 12.30 uur

  De eredienst is een dienst ter ere van de Here. De Here staat centraal. We maken tijd vrij om tezamen de Here te zoeken, Hem lofprijzend en aanbiddend te verhogen, door Zijn woord gesterkt/verkwikt en bemoedigd te worden, voor en met elkaar te bidden en fellowship met elkaar te hebben.

  Psalm 34:4-5 Maakt met mij de Here groot en laat ons tezamen Zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

  Bemoedigend gebed

  Abonneer uzelf op ons kanaal De Terebint Ministries en luister hier naar meer bemoedigende predikingen

  Financiën

  De Terebint Ministries is afhankelijk van vrijwillige giften, donaties en tienden. Niemand wordt verplicht tot het geven van giften, donaties of tienden. De bijbel zegt: God heeft de blijmoedige gever lief.

  Indien u dit werk wilt ondersteunen, mag u een donatie doen.
  IBAN: NL34INGB0008567030
  KvK-nummer 71558195
  ANBI status: goed gekeurd

  " Giften zijn via de belastingdienst aftrekbaar wanneer de ANBI toegewezen is ".

  In de maand januari staat het financieel overzicht van het afgelopen jaar klaar aan de onderkant van deze pagina en is toegankelijk op de website

  Kalender

  Hier vind u een korte update van onze komende evenementen.

  • 01 Jan '23

   Nieuwjaars dienst

   Op 1 januari om 12:00u gaan we het nieuwe jaar starten met lofprijs voor Jezus Christus onze hemelse vader.

  • 30Okt

   Pastor Seth Kumado

   Op zondag 30 oktober 2022 om 10:30 zal een gast ons bedienen. Het is niemand anders dan Pastor Seth Kumado . U bent uitgenodigd met de familie om samen deze dienst te ervaren. het zal een dienst zijn waar je zeker van kan zijn dat je bedienst zal worden.

  • Zondag

   jeugddienst (12 t/m 18 jaar)

   Elke 1e en 3e zondag van de maand.
   '‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Jezus. ‘Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij.’ ' Mattheüs 19:14 (HTB)

  • 25 Dec

   Kerstviering

   Op zondag 25 december 2022 om 10:30 u, bent u uitgenodigd met de familie om samen met ons te genieten van een gezegende kerstviering. U bent van harte welkom en neem iemand mee

  • 16Okt

   Zr. Rubia van de Leuve.

   16 oktocber 2022. Kom horen via deze vrouwe Gods welke boodschap de Heer voor jou heeft weggelegd. Je wilt het zeker niet missen.